Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Wyników na stronę: 10 20 30
KORESPONDENCJA ZEWNĘTRZNA
 
Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w „Książce korespondencji przychodzącej” w Sekretariacie Dyrektora Szpitala. Po dekretacji przez Dyrektora, korespondencja kierowana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych według kompetencji celem załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencji. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora,  jego Zastępców lub osoby upoważnione przez Dyrektora.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z trybem określonym w instrukcji kancelaryjnej.
 
TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW 
 
Dyrekcja Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu informuje o możliwościach składania skarg i wniosków zarówno w Szpitalu, jak i w innych instytucjach. 
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
Każda skarga wyjaśniana jest indywidualnie przez osoby wyznaczone przez Dyrektora i w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. praw Pacjenta (których skarga dotyczy). 
W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Szpitala we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.35. 
 
Rozpatrywanie skarg:
1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
a) imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
b) datę zdarzenia,
c) nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
d) uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
4. Skargi, wnioski i zażalenia rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.  W przypadkach tego wymagających o przyczynie przekroczenia terminu powiadamiamy osobę składającą skargę.
 
Rejestr wniosków, opinii i skarg pacjentów prowadzony jest przez Pełnomocnika ds. praw Pacjenta. 
 
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu:
przyjmuje od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 - 14.00 w gabinecie nr 109 w budynku Administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
Małgorzata Adamowicz, tel. 55 239 44 49
adres e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl
 
Skargi i wnioski rozpatrywane są w Wydziale Obsługi Klientów:
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Godziny pracy:
• poniedziałek -  8.00 - 18.00
• wtorek - piątek - 8.00 - 16.00
 
Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Kontakt: 
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
(połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01 - 171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 506 50 64
kancelaria@rpp.gov.pl
Czat: Kontakt poprzez bezpośrednią rozmowę w formie czatu ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie www.gov.pl : pn. - pt. w godz. 8:00 - 18:00 
Centrum Komunikacji Osób Głuchych - www.pzg.warszawa.pl
Bezpłatne wsparcie tłumacza on-line PJM w sprawach związanych z koronawirusem dla głuchych z całej Polski  dostępne w: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-23.00, w dni wolne i święta 8:00-20.00.
 
Gospodarka finansowa Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu prowadzona jest na podstawie:
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- Statutu Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.
 
 
 
1 do 10 z 13